O nás

Základní organizace Litomyšl Českého svazu včelařů, z.s. (ČSV, z.s., ZO Litomyšl)

Sdružuje chovatele včel, zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

Je právnickou osobou jejíž evidenční číslo je 50906, IČO 62675290, spisová značka: L 42054 vedená u Městského soudu v Praze.

Organizace je pobočným spolkem Českého svazu včelařů (ČSV) a je zavázána dodržovat jeho stanovy. Má v rámci stanov ČSV a platných právních předpisů oprávnění jednat, nabývat práv a zavazovat se svým jménem.

 

Základním dlouhodobým cílem organizace je stabilizace trendu vývoje počtu včelstev a včelařů na úrovni, která zajistí kvalitní opylení entomofilních rostlin v oblasti spravované organizací.

Za tímto účelem s ohledem na členskou základnu (s velkým počtem tzv. „malovčelařů“) se organizace zaměřuje zejména na:

- servis členům při léčení včelstev, což je v současné době snad nejdůležitější činností organizace, která je prováděna na základě zákona č. 166/99 Sb. a opatření Státní veterinární správy. Zaběhnutý systém 2 fumigací a 1 aerosolování se zdá dle výsledků laboratorních zkoušek dobrý

- zkvalitňování chovatelské činnosti. Pro zlepšení chovu jsou organizovány přednášky, zájezdy či kurzy (např. chovu matek); pro zvýšení odbornosti celé organizace je možné využít kurzu prohlížitelů, který se každoročně koná ve včelařském školícím středisku v Nasavrkách u Chrudimi

- zajištění agendy dotací a státních příspěvků. Zde se musí organizace přizpůsobovat metodice ÚV ČSV a dodržovat zejména jím stanovené termíny

- zlepšování systému fungování organizace, neboť pouze funkční a stabilní organizace může plnit předem stanovené cíle

 

Za organizaci jedná jejím jménem samostatně předseda nebo jednatel.